Общи условия

ПРЕДМЕТ

1. Тези общи условия уреждат договорите за покупко – продажба от разстояние, по смисъла на Закона за защита на потребителите между „Карина Прешъс“ ЕООД и потребителите, във връзка със заявяването и закупуването, на предлаганите стоки, чрез електронен магазин – www.sosimplecosmetics.eu

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

2. „Карина Прешъс“ ЕООД е търговско дружество с ограничена отговорност, по смисъла на Търговския закон, с ЕИК: 204482398, ДДС номер: BG204482398.

3. So Simple е запазена търговска марка на „Карина Прешъс“ ЕООД и е нейна собственост. So Simple администрира интернет страницата www.sosimplecosmetics.eu  и съответните  поддомейни.

4. Връзка с „Карина Прешъс“ ЕООД се осъществява освен на посочения по-горе адрес, на телефон  +359 886848619 или на e-mail: info@sosimplecosmetics.eu

ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

5. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу, имат следното значение:

5.1. Продавач – „Карина Прешъс“ ЕООД или всеки от партньорите на „Карина Прешъс“ ЕООД, публикувани на сайта.

5.2. Уебсайт/сайт – интернет страниците, прикачени към домейните www.sosimplecosmetics.eu  и съответните поддомейни.

5.3. Интернет страница – съставна и обособена част от уебсайт.

5.4. Потребител/Клиент – Всяко лице, което не е служител на „Карина Прешъс“ ЕООД  и използва интернет страниците, описани по-горе, по какъвто и да е начин.

5.5. „Потребителски профил/Акаунт” – обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.sosimplecosmetics.eu, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.sosimplecosmetics.eu, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

5.6. Поръчка – заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.

5.7. Магазин/Каталог – списък от стоки, намиращи се на сайта и представляващи основното негово съдържание, до които клиентите имат свободен достъп.

5.8. Стока – елемент от каталога, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.

5.9. Договор – всеки договор, сключен от разстояние между „Карина Прешъс“ ЕООД и клиент за покупко-продажба на стоки от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

5.10. Съдържание – Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното.

5.11. БюлетинБрошура, Съобщение – информационни средства, касаещи продуктите в сайта на „Карина Прешъс“ ЕООД, без обвързване с предоставената информация.

5.12. Плащане – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт.

5.13. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.

7. Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта. Използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях, при всяко негово използване.

8. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от „Карина Прешъс“ ЕООД. Тези промени влизат в сила незабавно, след публикуването им на сайта.

9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие, за сключване на договори от разстояние, в следствие на направена от него Поръчка.

10. „Карина Прешъс“ ЕООД си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, едностранно, по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

11. Възможността за поръчка е валидна само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на поръчка, клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).

12. „Карина Прешъс“ ЕООД уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

13. Характеристиките, описанията и цените на стоките на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.

14. „Карина Прешъс“ ЕООД си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции, без предварително известяване на клиентите.

15. „Карина Прешъс“ ЕООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.

16. „Карина Прешъс“ ЕООД си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

17. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

18. Възможно е сайтът да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като „Карина Прешъс“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.

19. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

20. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

21. Договорът, за продажба от разстояние, на стоки се счита за сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка.

22. Продавачът уведомява клиента по имейл и/или телефон, за регистрирането на поръчката.

23. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка.

24. Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.

25. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки, се прилага правилото по предходната точка.

26. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

27. Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.

28. „Карина Прешъс“ ЕООД може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. „Карина Прешъс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

29. Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

30. Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.

31. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. При поръчка на стойност под 69.00лв доставката е за сметка на клиента, според тарифата на куриерската фирма. За заявки на стойност над 69.00лв доставката е безплатна на територията на България.

32. Възможно е след закупуването на стока „Карина Прешъс“ ЕООД да поиска по имейл, телефон или друг начин на комуникация, от клиента Рецензия, относно закупената стока. При доброволно предоставяне на Рецензия и/или снимка от клиента, клиента дава изричното си съгласие на „Карина Прешъс“ ЕООД да използва тази Рецензия и/или снимка за рекламни нужди на своят сайт или неговите поддомейни.

33. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

34. При представянето на стоките и услугите „Карина Прешъс“ ЕООД си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.

35. „Карина Прешъс“ ЕООД си запазва правото да променя цените на стоките и услугите, по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.

36. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.

37. „Карина Прешъс“ ЕООД не гарантира наличността на никой продукт, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента по имейл или телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

38. „Карина Прешъс“ ЕООД  може по своя преценка да издава на отделни потребители/клиенти промоционални кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от „Карина Прешъс“ ЕООД. Предоставените промоционални кодове НЕ може да се споделят с други потребители/клиенти.
38.1. Не може да се прилагат две (2) или повече промоции при една поръчка.

ПОРЪЧКА

39. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

40. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

41. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

42. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

43. „Карина Прешъс“ ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефон или имейл, в момента на обработка на поръчката.

44. „Карина Прешъс“ ЕООД не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите.

45. До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи Продавачът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

46. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

47. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на „Карина Прешъс“ ЕООД се свързва с клиента по телефон или имейл, за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

48. Kлиент може да откаже направена поръчка до момента на получаване на информация, че поръчката е окомплектована и предстои изпращане. Това може да стане на имейл адрес: info@sosimplecosmetics.eu. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

49. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на стоката са задължение и отговорност на клиента. „Карина Прешъс“ ЕООД няма да приеме обратно стоки, изпратени с наложен платеж.

50. Други основания за разваляне на договора от разстояние, от страна на клиента са:

50.1. Нарушена опаковка – Клиентът може да изиска замяна на стоката ако установи, че е в лош търговски вид.  В този случай, разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача. При приемане на стоката, от страна на Клиента, и в рамките на 24 часа Клиентът не изпрати писмено или по телефон информация до „Карина Прешъс“ ЕООД за установени щети по съответните продукти, то те се считат за получени в добър търговски вид. В такъв случай „Карина Прешъс“ ЕООД не е длъжен да заменя съответните продукти.

50.2. Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.

51. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез писмена комуникация по имейл, в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва формуляр за упражняване право на отказ. При неспазване на 14 дневният срок за връщане на продукт или продукта бъде върнат без Клиентът да е уведомил Продавача, то последният не е длъжен да възстановява заплатените от Клиента суми.

52. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефони: +359 886 848 619 или на имейл адрес: info@sosimplecosmetics.eu.

53. Стоките следва да бъдат върнати до адреса на „Карина Прешъс“ ЕООД:  ,от който са изпратени за „Карина Прешъс“ ЕООД с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани състоянието и съответствието с условията на връщане.

54. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, „Карина Прешъс“ ЕООД е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която стоката е приета обратно в склада на „Карина Прешъс“ ЕООД. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

54.1. Ако след изпращане на поръчката, клиентът реши, че не желае да я получи, то той трябва да я изпрати към КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД за собствена сметка. В такъв случай, клиентът е длъжен да предостави на КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД валиден проследяващ номер на изпратената поръчка. КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД има задължението да възстанови заплатената от клиента сума в 14 дневен срок, след като се увери, че пратката е получена обратно в склада и състоянието на продуктите не е нарушено.

55. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки и не е отговорен за пратки, които не са доставени до склада му.

56. Възстановяването на сумата се извършва по банков път, на сметката посочена във формуляр за отказ. Можете да свалите формуляра ОТ ТУК. Ако плащането е направено с банкова карта или чрез банков превод, сумата се връща по картата или акаунта, от които е направено плащането.

57. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да предаде стоките обратно на „Карина Прешъс“ ЕООД, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати информация за своето решение до „Карина Прешъс“ ЕООД в писмен вид, преди изтичането на 14 дневния срок.

58. Срокът за замяна, поради различни неизправности или счупване е 15 календарни дни, считани от денят на приемане на стоката от клиента. След този срок, „Карина Прешъс“ ЕООД има правото да откаже връщане или замяна на тези продукти.

59. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

60. В случай, че поръчана и предварително платена стока от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.

61. Условия за връщане или замяна:

61.1. Клиентът трябва да уведоми Продавачът в писмен вид по имейл с попълнен формуляр за връщане. При проблем, свързан с продуктите, клиентът трябва да предостави снимков или видео материал.

61.2. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;

61.3. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;

61.4. Според Договорът за дистанционнии продажби, всеки клиент има правото да върне закупените продукти в ненарушен търговски вид, без да представя обективна причина за това, в 14 дневен срок след датата на покупка. В такъв случай, разходите по връщане на поръчката към КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД са за сметка на клиента. КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД няма да приеме доставка на върнати продукти, които са изпратени с наложен платеж.

61.5. Ако клиентът желае да върне продукт, който е закупен като част от промоционален пакет, то редовната цена на продуктите, които остават (или цената на промоционален пакет, ако има такъв със същите продукти) ще бъде приета за новата цена на поръчката (такса за доставка ще бъде добавена, ако новата цена на поръчката е под минимума за безплатна доставка). Разликата между заплатената от клиента сума и новата цена на поръчката ще бъде възстановена на клиента в 14 дневен срок, след като клиента върне продукта обратно към КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД.

62. Ако стоката бъде върната в отворено/използвано състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да откаже връщането на платените от Клиента суми при поръчката, както и последващите разходи за връщане на продукта.

ПЛАЩАНЕ

63. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

64. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

65. Начините на плащане, които предлага „Карина Прешъс“ ЕООД са: наложен платеж, плащане с кредитна/дебитна карта, плащане по банков път.

66. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

67. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

68. В случай, че „Карина Прешъс“ ЕООД не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.

ДОСТАВКА

69. Продавачът доставя поръчаните онлайн стоки чрез куриерска фирма Еконт или Спиди – на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма.
69.1. Карина Прешъс ЕООД. Не носи отговорност ако поръчка е със статус „доставена“ в куриерската компания, а клиентът има претенции относно същата. При такъв случай клиентът трябва да попълни заявление, че не е получил поръчката и да го предаде на Карина Прешъс ЕООД., за да може последният да започне разследване с куриерската компания.

70. Продавачът извършва доставката на стоките на територията на Република България чрез куриерски компании Спиди и Еконт Експрес.

71. Продаваните стоки са съпроводени с необходимите документи и оригинална опаковка.

70.1. Тъй като КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД е компания със седалище в Европейския съюз, както и поръчките се изпращат от територията на Европейския съюз, в някои държави извън ЕУ могат да възникнат митнически/ДДС такси и задължения при доставка. Отговорност на клиента е да се информира за подобни такси и задължения.

72. Времето за доставка е между 1 и 4 работни дни. Изключение прави т.47, както и периодите на промоционални кампании, в които са възможни по-големи забавяния.

72.1. КАРИНА ПРЕШЪС ЕООД не носи отговорност при забавяне в доставката от страна на куриерската компания.

73. Сумата за доставка е според тарифата на съответната куриерска служба.

74. Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 69.00 лв. (с ДДС) е безплатна за клиента.

75. Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.

76. Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.

77. В деня на доставка клиентът получава SMS и/или e-mail от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, куриерът оставя бележка, че е посетил адреса и координати за връзка. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване. Ако и на следващия ден клиентът не се свърже с Продавача или куриерската фирма, поръчката се счита за анулирана.

78. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.

79. „Карина Прешъс“ ЕООД или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефон или имейл, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

80. Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента – страна по договора.

81. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.

82. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от „Карина Прешъс“ ЕООД компания за куриерски услуги приеме стоките.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

83. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

84.  Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

85.  Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на „Карина Прешъс“ ЕООД или на трети лица, като в този случай „Карина Прешъс“ ЕООД притежава разрешение за ползване.

86. Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между „Карина Прешъс“ ЕООД и клиента или трета страна.

87. Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на “Карина Прешъс“ ЕООД.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

88.  Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

89. „Карина Прешъс“ ЕООД може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

90. Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.

91. Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на „Карина Прешъс“ ЕООД.

92. Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

ЛИЧНИ ДАННИ

93. „Карина Прешъс“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към „Карина Прешъс“ ЕООД, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни се намира в Декларацията за поверителност и в Политиката за защита на личните данни на „Карина Прешъс“ ЕООД, които представляват неразделна част от настоящите общи условия.

94. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

95. Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

ОТГОВОРНОСТ

96.  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

97. Продавачът не носи отговорност за физически или психически увреждания, както и алергични реакции в следствие използването на продуктите. Продуктите в магазина на „Карина Прешъс“ ЕООД не са лекарство или заместител на такова. При колебания за въздействието на някоя от съставките на продуктите, които са описани на опаковката на всеки продукт, върху вашето физическо или психическо състояние, препоръчваме консултация с вашия лекар преди използване на продуктите.

98. „Карина Прешъс“ ЕООД не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.

99. „Карина Прешъс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

100. „Карина Прешъс“ ЕООД не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

101. „Карина Прешъс“ ЕООД не предлага никакви гаранции, че стоките ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

102. „Карина Прешъс“ ЕООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

103. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.

РЕКЛАМА

104. При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от „Карина Прешъс“ ЕООД.

105. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение.

106. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

107. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.

108. „Карина Прешъс“ ЕООД си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

109. „Карина Прешъс“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

110. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

111.  Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.

112. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

113. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право и законодателство.

114. С използването, посещението на сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

115. Споровете, които могат да настъпят между клиент и „Карина Прешъс“ ЕООД, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, спорът, ще бъде отнасян за решаване към Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник. Настоящата арбитражна клауза не се прилага по отношение на клиенти физически лица. Споровете с клиенти – физически лица ще бъдат отнасяни за решаване към родово и местно компетентния български съд.

116. Надзорни органи:

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6

Телефон: 02 / 980 25 24

Уeб caйт: www.kzp.bg

Европейска комисия Онлайн решаване на спорове

Уeб caйт: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/